همایش سراسری شرکت بادران

Uncategorized

هتل ساحلی شهر در روز های 17 و 18 بهمن ماه میزبان همایش سراسری اعضای این شرکت بود . در این همایش جناب آقای دکتر فریدون قربانیان بغ عنوان  رییس محترم هیات مدیره شرکت شبکه بادران، آموزش را شرط اول… Continue Reading…

همایش سراسری شرکت بادران

Uncategorized

هتل ساحلی شهر در روز های 17 و 18 بهمن ماه میزبان همایش سراسری اعضای این شرکت بود . در این همایش جناب آقای دکتر فریدون قربانیان بغ عنوان  رییس محترم هیات مدیره شرکت شبکه بادران، آموزش را شرط اول… Continue Reading…

همایش سراسری شرکت بادران

Uncategorized

هتل ساحلی شهر در روز های 17 و 18 بهمن ماه میزبان همایش سراسری اعضای این شرکت بود . در این همایش جناب آقای دکتر فریدون قربانیان بغ عنوان  رییس محترم هیات مدیره شرکت شبکه بادران، آموزش را شرط اول… Continue Reading…

X