پارکینگ سرپوشیده

در مجاورت بلوک های آپارتمانی پارکینگ های سرپوشیده وجود دارد
ولی واحد های ویلایی میتوانند خودروی شخصی را در نزدیکی درب واحد پارک نمایند

زنبیل خرید