پارکینگ سرپوشیده

در مجاورت بلوک های آپارتمانی پارکینگ های سرپوشیده وجود دارد.

ولی واحد های ویلایی میتوانند خودروی شخصی را در نزدیکی درب واحد پارک نمایند

برای استفاده واحد های آپارتمانی در مجاورت بلوک ها ، پارکینگ سرپوشیده واقع شده است و همچنین مهمانان واحدهای ویلایی میتوانند در نزدیکی درب واحد ها پارک نمایند .

زنبیل خرید